Noclegi w kabinach - Sąd Najwyższy

6 listopada 2017 r.
W dniu 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w powiększonym składzie, w sprawie o sygn. akt III PZP 2/17, w której stwierdził, iż „Ryczałt za nocleg w podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym może zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę (art. 77[5] § 3 k.p.) poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) oraz w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)”.

Ww. uchwała wpisuje się w linię orzeczniczą Sądu Najwyższego powstałą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. akt K 11/15), z której wynika, że zakładowe przepisy prawa pracy (np. regulamin wynagradzania), ewentualnie postanowienia umowy o pracę, mogą – co do pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową – ustalać wysokość należnych im ryczałtów noclegowych w sposób mniej korzystny, niż ten, który wynika z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy. Dopiero w sytuacji, gdy ani zakładowe źródła prawa pracy, ani umowa o pracę, nie określają wysokości ryczałtu noclegowego przysługującego pracownikom „sektora prywatnego”, takim osobom należy się ryczałt w wysokości ustalonej w przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (limit 25 % określony w rozporządzeniu).

W związku z powyższym słuszne pozostaje stanowisko Kancelarii o możliwości ustalenia w firmach transportowych kwoty ryczałtu za nocleg w wysokości niższej niż wskazana w rozporządzeniu, przy uwzględnieniu faktu, iż kierowcy spędzają nocleg w odpowiednio przystosowanej do tego kabinie samochodu ciężarowego, jak również biorąc pod uwagę okoliczność, iż ustalony ryczałt powinien rekompensować prawo kierowcy do godnego noclegu (nie może być zbyt niski).

bg