Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane zbierane są przez:
a) Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kolasiński, NIP 7811715541, REGON 301508323, ul. Sadowa 21/7, 61-657 Poznań, tel. +48 61 8490769,
b) Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Jankowiak, NIP 6721670202, REGON 301271230, ul. Sadowa 21/7, 61-657 Poznań, tel. +48 61 8490769.
2. Ww. podmioty działają jako współadministratorzy danych osobowych.
3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej:
1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratorów – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej.
3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Administratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych współpracującym z nimi prawnikom. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:
1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorach (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratorów (ewentualnego dochodzenia roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
3. Administratorzy mogą powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
5. Dane przechowywane będą przez okres 10 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Pliki cookie (ciasteczka):
1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować, bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie:
1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.PRIVACY POLICY

This Privacy policy sets out the rules for the collection, processing and use of personal data.

1. Data is collected by:
a) Law Firm  Wojciech Kolasiński, NIP 7811715541, REGON 301508323, Sadowa 21/7 Street, 61-657 Poznań, tel. +48 61 8490769,
b) Law Firm Magdalena Jankowiak, NIP 6721670202, REGON 301271230, Sadowa 21/7 Street, 61-657 Poznań, tel. +48 61 8490769.
2. Abovementioned firms acts as joint controllers of personal data.
3. Data processing is carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection on natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "GDPR".
4. You have the right to: require access to your personal data, rectification, erasure of personal data, or restriction of processing, to object to processing, as well as the right to data portability.
5. If the processing is based on your consent, you can withdraw it at any time by informing us without affecting the legality of the processing which was previously carried out.
6. You may lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

Personal data in e-mail correspondence:
1. The processing is carried out in order to implement the legitimate interests of controllers - that is, keeping e-mail correspondence, in accordance with art. 6 par. 1 letter f of GDPR.
2. The following data are being processed: e-mail address, first and last name, and any other data that you provide to us in e-mail correspondence.
3. Data can be stored on an external mail server. External IT companies may also have access to them in the field of servicing and delivering software and IT equipment. Controllers may entrust data processing to lawyers cooperating with them. Otherwise, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except as provided for in the applicable regulations.
4. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
5. The data will be stored for a period of 10 years - due to tax regulations and time limits for legal claims.

Personal data included in invoices and other accounting documents:
1. The processing is carried out in order to for compliance with a legal obligation to which the controllers are subjects (keeping the accounting documentation) and on grounds of the legitimate interests of controllers (possible exercise or defence against legal claims), in accordance with art. 6 par. 1 letter. c and f of GDPR.
2. The following data are processed: name and address of the seller and buyer, tax ID numbers, possible data of the signatory and other data placed on invoices and other accounting documents.
3. The controllers may entrust the processing of your data to external accounting firms. Access to them is also allowed for external IT companies, in the field of servicing and delivering software and IT equipment, as well as postal and courier companies, in the case of sending correspondence. Your payment details will be transferred to banks. In the remaining range, the data will not be disclosed (made available) to other entities, except for the cases provided for in the applicable regulations.
4. Data will not be transferred to third countries or international organizations.
5. The data will be stored for a period of 10 years - due to tax regulations and time limits for legal claims.
6. Data is obtained from you and from public registers.

Cookies:
1. In order to ensure the greatest possible comfort of using our website, when browsing it, small files are saved on your device, so-called cookie. These files allow us to adjust the content of the website to your needs and interests. By saving them on your device it is possible, among others displaying the page in a way that is most appropriate for a particular user. Cookies enable us to collect statistical data, thanks to which we develop a website in accordance with the preferences of our users.
2. The User may at any time block or limit the option of saving cookies on his device, however, there is a risk that this operation will inhibit the use of the site.

Summary:
1. All personal data processed by us are secured in accordance with the requirements of the GDPR. We make every effort to protect your data and to guard them from the actions of third parties.
2. We reserve the right to update and change this privacy policy by publishing a new version on this site.
3. In case of any doubts or additional questions regarding the protection of privacy, please contact us.

bg