Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dokument przygotowaliśmy w sposób przejrzysty i jasny tak, abyś mógł zebrać z niego informacje, które Ciebie dotyczą i są dla Ciebie interesujące. Mając świadomość, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, czynimy wszelkie starania, aby przekazane nam dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności!

Podstawowe informacje

1. Dane zbierane są przez: Kancelaria Prawna Jankowiak Kolasiński Sp. k. (KRS 0000954454, NIP 9721324884), ul. Karola Kurpińskiego 10/90, 60-681 Poznań, tel. +48 61 8490769. Kontakt możliwy jest też przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”, a także zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
3. Masz prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
5. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Na swojej stronie internetowej umożliwiliśmy Ci skontaktowanie się z nami za pomocą formularza kontaktowego. W tym celu niezbędne jest przekazanie przez Ciebie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli życzysz sobie, byśmy skontaktowali się z Tobą telefonicznie, możesz także w formularzu kontaktowym przekazać nam swój numer telefonu.

Formularz kontaktowy nie jest jedyną formą nawiązania z nami kontaktu. Możesz także wysłać do nas wiadomość mailową. Wówczas przetwarzamy dane osobowe, takie jak:  adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażesz nam w korespondencji mailowej.

Jeśli nawiążesz z nami współpracę, może zajść konieczność przekazania nam innych danych osobowych, poza wskazanymi wyżej. Prowadzona przez nas działalność w zakresie świadczenia usług prawnych wymaga prowadzenia dokumentacji księgowej. W celu zapewnienia jej przejrzystości oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. Dane możemy uzupełnić również z powszechnie dostępnych rejestrów, jak CEIDG oraz KRS. Wykonanie zawartej z Tobą umowy wymaga także przetwarzania danych osób trzecich, w szczególności osób przeciwko którym zamierzasz wytoczyć sprawę.

Nasza kancelaria wciąż się rozwija, dlatego w okresach zapotrzebowania prowadzimy rekrutację kandydatów, chcących zasilić nasz zespół swoją wiedzą, umiejętnościami i innowacyjnymi pomysłami. Chcąc rozpocząć pracę w naszej kancelarii, musisz przekazać nam dane osobowe konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i podjęcia przez nas decyzji o rozpoczęciu współpracy. Swoje dane osobowe możesz przekazać nam w formie przesłanego zgłoszenia – CV lub listu motywacyjnego.

W jaki sposób przetwarzamy przekazywane przez Ciebie dane osobowe?

Przekazywane przez Ciebie dane przetwarzamy w sposób zapewniający najwyższy standard ochrony. Zbieramy Twoje dane osobowe w szczególności w celu:
1. Świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych.
2. Zapewnienia bieżącego kontaktu z Tobą, informowania o stanie Twojej sprawy.
3. Podnoszenia przez nas poziomu świadczonych usług oraz dokonywania oceny ryzyka.
4. Przeciwdziałania wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacyjnym.
5. Umożliwienia nam ewentualnego dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed roszczeniami, wynikającymi z zawartych przez nas umów.
6. Realizacji przez nas obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej oraz innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawne.
7. Umożliwienia nam podjęcia decyzji o rozpoczęciu współpracy z kandydatem, który wysłał nam swoje zgłoszenie o pracę.
8. Przesyłania newslettera do naszych Klientów.

Wszelkie działania podejmowane przez nas z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi mają na celu ulepszanie świadczonych przez nas usług oraz zapewnienie najwyższego standardu bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy przekazywane przez Ciebie dane osobowe?

Zasadniczą podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest wykonywanie zawartej umowy, w szczególności świadczenie usług prawnych. Jeśli nie przekażesz nam danych, nie będziemy w stanie tych usług zrealizować.  Często potrzebujemy Twojej zgody do przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że jej nieudzielenie uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie usług.

Możemy też przetwarzać Twoje dane przed zawarciem umowy, jeśli dopiero ustalamy szczegóły przyszłej współpracy.

Jeśli uczestniczysz w organizowanej przez nas rekrutacji, również będziemy przetwarzać Twoje dane w tym celu.

Pamiętaj, że w przypadku, w którym jedyną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz kontaktując się z nami w każdej chwili ją wycofać.

Twoja zgoda nie jest jednak jedyną podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych. Wysyłając do Ciebie wiadomości mailowe lub kontaktując się z Tobą w innej formie, dane osobowe przetwarzany także na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku danych osobowych zawartych na fakturach czy innych dokumentach księgowych, przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (prowadzenia dokumentacji księgowej) oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami).

Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dbamy o to, by zakres przekazanych przez Ciebie danych był adekwatny do potrzeb i ograniczył się tylko do tych danych, które są istotne dla realizacji naszego interesu. Na tej podstawie możemy m.in. utrzymywać z naszymi Klientami kontakt poprzez przesyłanie newslettera.

Ograniczenia  w zakresie ochrony danych osobowych ze względu na tajemnicę radcy prawnego

Masz prawo domagać się od nas uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO, jeżeli nie naruszy to obowiązku zachowania przez nas tajemnicy, określonej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zasadę tę stosować należy także w przypadku żądania od nas ograniczenia przetwarzania w przypadkach, określonych w art. 18 RODO i  nałożonego na nas obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zgodnie z art. 19 RODO. Ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO nie dotyczy przypadku, gdy dane pozyskane zostały w związku z udzielaniem przez nas pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. d) RODO obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą może podlegać ograniczeniu, jeżeli dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, w tym zgodnie z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Zasada ta obejmuje zarówno informacje o fakcie zgromadzenia danych, jak i ich treści. Możemy nie spełniać wobec Ciebie obowiązku informacyjnego, jeśli stanowiłoby to naruszenie tajemnicy zawodowej.

Skąd zbieramy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy na następujące sposoby:
1. Sam przekazujesz nam swoje dane osobowe
Decyzja o przekazaniu swoich danych osobowych zawsze należy do Ciebie. Przekazanie może obejmować dane osobowe, które są konieczne dla świadczenia dla Ciebie usług czy też rozpoczęcia z Tobą współpracy. Możesz przekazać nam także dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają kontakt z Tobą lub też przyczyniają się do realizacji przez nas celów przetwarzania, opisanych wyżej. Pamiętaj, że choć podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, to ich nieprzekazanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy.
2. Dane osobowe otrzymujemy od innych osób
Twoje dane osobowe otrzymujemy także od osób, które zawierają z nami umowę o świadczenie usług. Możemy otrzymać także Twoje dane od partnerów biznesowych i innych niezależnych osób trzecich. Wówczas dane przez nich przekazane mogą być powiązane z danymi, które otrzymujemy od Ciebie.
3. Pobieramy Twoje dane osobowe automatycznie
Automatycznie zbieranie danych osobowych polega na ich pobieraniu z urządzenia, z którego korzystasz z naszej strony internetowej. Dotyczy to następujących danych: adres IP i URL strony internetowej, informacji o przeglądarce i urządzeniu, czasami informacji o lokalizacji użytkownika, plików cookie. Dotyczy to korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.
4. Pozyskanie danych z publicznych rejestrów
W przypadku przetwarzania danych osobowych zawartych na fakturach i innych dokumentach księgowych, dane pozyskujemy również z publicznych rejestrów przedsiębiorców.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to konieczne. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o radcach prawnych). Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne) przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później.

Inne dane przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń, których te dane mogłyby dotyczyć.

Pamiętaj jednak, że w przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, w dowolnym momencie możesz ją wycofać i poprosić nas o usunięcie danych osobowych.

Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych, usuwamy je lub zapewniamy ich zanonimizowanie.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy na zewnętrznych serwerach, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa. Dbamy o to, by wszystkie serwery zewnętrzne, na których gromadzone są Twoje dane, działały w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz z naszymi wiążącymi wskazówkami. Dane osobowe często przechowujemy także w formie papierowej.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim tylko, gdy jest to konieczne z uwagi na realizację celu przetwarzania oraz gdy taki obowiązek zostanie przez nas nałożony przez organy prawne.

W zależności od celu przetwarzania, dostęp do Twoich danych mogą mieć:
– sądy, organy administracji publicznej oraz każda osoba, wobec której adresowane jest pismo w Twojej sprawie,
– zewnętrzne firmy IT, w zakresie dostarczania i serwisowania usług, oprogramowania i sprzętu informatycznego,
– serwisy płatności elektronicznych,
– w przypadku realizacji płatności, dane będą przekazywane do banków,
– zewnętrzne firmy księgowe, firmy windykacyjne i współpracujące z nami kancelarie prawne,
– firmy pocztowe i kurierskie (w przypadku przesyłania korespondencji).

Dane osobowe będziemy udostępniać osobom trzecim także w przypadkach, w których wyrazisz nam na to zgodę, np. w przypadku, gdy potrzeba taka wyniknie z naszej współpracy z Tobą lub innym podmiotem. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych – chyba, że Twoja sprawa dotyczy występowania przed organami w tych państwach lub organizacjach. Jeśli posiadasz konto e-mail u dostawcy posiadającego serwery poza obszarem Europejskiego obszaru gospodarczego, wtedy przesyłane przez nas wiadomości mailowe trafią poza obszar obowiązywania RODO.

Czy używamy plików cookies?

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Twoim urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookies. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.

Możesz samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookies na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Usuwanie danych

Pamiętaj, że możesz żądać usunięcia danych, jeśli Twoja zgoda na przetwarzanie jest jedyną podstawa przetwarzania. W przeciwnym razie, możemy zachować Twoje dane na przykład w następujących celach:
– jeśli jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi),
– jeśli zachowania przez nas danych osobowych wymagają obowiązujące przepisy (m. in. w zakresie obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, albo wynikających z ustawy o radcach prawnych).

Podsumowanie

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

Co jakiś czas wprowadzamy aktualizację naszej Polityki prywatności, by zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w celu dostosowania jej do wciąż rozwijającej się działalności. Zmiana czy aktualizacja Polityki nastąpi poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.